Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 11
Tên Bang
Gold
20.787.413.483
14.448.642.918
8.440.060.451
8.008.195.039
6.741.467.720
5.770.887.507
5.318.538.456
5.078.014.781
4.983.453.206
4.914.314.570
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
33.743
12.219
12.170
11.836
HTV
11.166
10.309
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
5.896.570
3.409.061
2.703.667
2.490.438
2.384.270
1.638.487
1.609.404
1.493.250
1.231.952
Hiển thị